Onze missie en visie

Onze missie - Waar staan we voor?

De Mende is een fijne en veilige plek voor kinderen en leerkrachten. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs, dat gegeven wordt in een veilige, geborgen sfeer, waarbinnen de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij willen onze leerlingen alle kansen geven hun talenten te ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat komt later goed van pas; school is immers de start van een leven lang leren! Wij handelen vanuit onze kernwaarden (onze belangrijkste eigenschappen en drijfveren):
• Plezier & enthousiasme
• Betrokkenheid & aandacht
• Respect & vertrouwen
• Communicatie

Onze visie - Waar gaan we voor?

Om onze missie te realiseren werken wij vanuit onze visie op onderwijs. Die kenmerkt zich door de volgende speerpunten:
Basisvaardigheden
Beheersing van de basisvaardigheden is van groot belang voor het goed kunnen functioneren in de samenleving. Het leidt tot minder ongelijkheid tussen kinderen. Gelijke kansen worden namelijk deels bepaald door de mate waarin de basisvaardigheden op orde zijn. Het doel van ons onderwijs is, dat onze leerlingen goed geletterd en gecijferd van school gaan. We proberen daarom het maximale uit kinderen te halen en we streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten. Om dit te bereiken besteden we veel tijd en aandacht aan het aanleren van de basisvaardigheden (lezen, taal, schrijven en rekenen). Dat doen we vooral op de ochtenden. In de middagen staan de overige vakken zoals wereldoriëntatie op het rooster.

Onderwijs op maat
Wij stemmen het onderwijs af op de individuele niveaus en behoeftes van de leerlingen. Onze leerkrachten herkennen de verschillen tussen de leerlingen en spelen daar op in. Zij geven instructie op verschillende niveaus. Kinderen werken zo in de groep op hun eigen niveau, maar het kan ook voorkomen dat een leerling in een andere groep op het eigen niveau met de lessen meedoet.

Vreedzame school
De Mende is een Vreedzame school. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. Alle kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem. Met het programma van de Vreedzame School leggen we een basis voor een sterk tegenwicht tegen pestgedrag. Wij beschouwen de klas en de school als een maatschappij in het klein. Door samen met ouders het goede voorbeeld te geven, leren wij de kinderen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar en anderen om kunnen gaan.

Bewegend leren
Bij ons leren kinderen met hun hoofd, hart en handen! Bewegend leren is een vast onderdeel van veel lessen op De Mende. Dat doen we in de vorm van diverse activiteiten en werkvormen. We combineren bewegen en leren. Bewegen tijdens het leren heeft een positieve invloed op de hersenactiviteit. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Daarnaast is het natuurlijk ook hartstikke leuk! 

Wereldoriëntatie
Wij hebben oog voor de wereld en leiden onze leerlingen op tot wereldburgers. Zo kijken wij naar de toekomst. Want de wereld houdt niet op bij je eigen dorp. En de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik naar de wereld en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. ‘Oog voor de wereld’ is het motto van de onderwijsvisie van Openbaar Onderwijs Emmen. Op De Mende geven wij hieraan vorm door te werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Op basis van thema’s komen verschillende vakken op een logische manier in samenhang aan bod. Door samenhang in vakken aan te bieden, wordt de lesstof voor kinderen betekenisvol en dat vergroot de betrokkenheid en het enthousiasme. Binnen de thema’s gaan kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid en creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzicht en kennis. Hierbij komen de 21e-eeuwse vaardigheden ruimschoots aan bod.

ICT en digitale geletterdheid
We leven in een digitaal tijdperk en ook op De Mende worden kinderen goed digitaal geschoold. Digitale geletterdheid komt bij meerdere lessen wisselend aan bod. Wij kiezen op De Mende echter bewust voor reguliere lesmethodes voor de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. De kinderen verwerken de stof in werkboeken en werken hierbij dus niet alleen op Chromebooks, laptops of andere devices. We gebruiken de computer als aanvullend middel om lesstof extra te oefenen, om informatie op internet op te zoeken of om werkstukken en presentaties te maken. Uiteraard maken wij gebruik van de nieuwste lesmethodes die deels via het digibord worden gepresenteerd. We vinden het belangrijk, dat kinderen niet langdurig achter een beeldscherm zitten


Ons motto

Met vertrouwen en plezier, mogen we samen groeien op onze eigen manier.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden